>

Weldadige gebouwen 2: Breng groen in de woonomgeving

Je hoort vogels fluiten, ruikt dennenbomen of vochtig mos en ziet een torretje scharrelen.
Als mens kun je even diep ademhalen en de dagelijkse besoignes van je af laten glijden.
Het is goed als je die ervaring in je eigen woonomgeving vindt, zonder eerst op reis te
moeten.

>Achtergrond
Groen in de woonomgeving heeft veel invloed op de beleving van de buurt. Gemiddeld genomen zelfs meer
dan andere factoren als de nabijheid van voorzieningen of openbaar vervoer. En daarbij gaat het niet alleen
om het bos of het stadspark, maar zeker ook om de kleine groenvoorzieningen in de onmiddellijke nabijheid.
Het gaat ook niet alleen om de hoeveelheid groen, maar om variatie, kwaliteit en soortenrijkdom. Soms is
vooral de recreatieve waarde van het groen belangrijk: een balletje trappen of even in het gras zitten. Andere
keren is de belevingswaarde belangrijker: planten die uitlopen, bloemen om te plukken, vogels die nesten bou-
wen en vallende bladeren in de herfst. Weer andere keren vervaagt het onderscheid tussen mens en natuur en
voelt de holistische mens zich ÈÈn met de natuur. Een gezonde woonomgeving kan aan al die behoeften
beantwoorden.

>Ontwerpoplossingen
De eerste klap is een daalder waard. Houd daarom bij een nieuwbouwproject het bestaande landschap zoveel
mogelijk in tact: bestaande greppels, rietkragen, volgroeide bomen en houtsingels. Gebruik zulke elementen
om de ecologische verscheidenheid te vergroten. Zoek met vormgeving en materiaalgebruik aansluiting bij het
landschap, bijvoorbeeld door daken te laten begroeien met grassen en planten en door nestkasten voor mus-
sen en zwaluwen in de gevels op te nemen. Wees spaarzaam met verharding van wegen en parkeerplaatsen.
Denk ook aan voorzieningen voor duurzaam waterbeheer. Het blijkt dat door infiltratie van regenwater in de
bodem, de natuurwaarde van de omgeving erop vooruit gaat. Kijk tot slot of het mogelijk is nieuwe natuur
toe te voegen en bedenk dat ook de privé-tuin natuur kan zijn.

Lees meer over dit onderwerp
www.npds.nl: het digitale Nationale Pakket Duurzame Stedenbouw, kijk bij natuur en ecologie
www.groenemetropolen.nl: alle projecten in het kader van Groen In en Om de Stad (GIOS)
H. Pˆtz en P. BleuzÈ, Zichtbaar, tastbaar, zinvol ñ de integratie van natuur en techniek in de vormgeving van stedelijk water, NAi Uitgevers, Rotterdam, 1998
A. van den Berg en M. van den Berg, Van buiten word je beter ñ een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid,
Alterra, Wageningen, 2001

Zie ook het hele boek Weldadige woningen, veertig ontwerpprincipes voor gezond bouwen